logo sz pods

Stowarzyszenie zostało założone z inicjatywy Dyrekcji, nauczycieli oraz rodziców uczniów Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przyjaźni. Spotkanie założycielskie, w którym uczestniczyło 18 osób odbyło się dnia 17 października 2014 roku.

Celem stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności edukacyjnej i kulturalnej oraz prozdrowotnej i rekreacyjnej, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży, rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz osób niepełnosprawnych i seniorów. Dodatkowym celem są działania, mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych oraz filmowych i fotograficznych,
 • organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży,
 • propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
 • propagowanie zdrowego trybu życia, w tym zdrowej i ekologicznej żywności, kultury slow food oraz propagowanie wychowania fizycznego i rekreacji na świeżym powietrzu;
 • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
 • organizowanie imprez kulturalnych, festynów i pikników;
 • zakup sprzętu sportowego oraz pomocy naukowych i dydaktycznych;
 • wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
 • finansowe i pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz osób niepełnosprawnych i seniorów;
 • zakup roślin i elementów małej architektury krajobrazu;
 • zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnych do przeprowadzania imprez masowych

Zapraszamy do współpracy!
Serdecznie zapraszamy do poszerzenia naszego grona! Nasze zaproszenie kierujemy szczególnie do rodziców uczniów naszej szkoły i do nauczycieli, a także wszystkich sympatyków i przyjaciół szkoły w Przyjaźni, w tym absolwentów.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji. i mieszkańców naszej miejscowości.

Prywatność i ciasteczka na naszej witrynie.
Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej witryny czuli się bezpiecznie. W poniższej Polityce Cookies opisujemy rodzaje plików cookie stosowane w naszym Serwisie, jak również wyjaśniamy, do czego pliki te służą.